Hulpmiddelen

PRIVACYBELEID MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN NAAR AANLEIDING VAN CONTACTVERZOEKEN VAN TOEKOMSTIGE PARTNERS
Toepassingsgebied

Oney Bank (hierna ‘Oney’ genoemd) hecht erg veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Elke handeling die het verricht met uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd met oog voor de geldende wetgeving, in het bijzonder de Europese Verordening 2016/676 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de gewijzigde Franse wet 78-17 van 06/01/1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden (loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

Oney handelt steeds zo transparant mogelijk. Met dit privacybeleid willen we u dan ook informeren over:

de manier waarop Oney uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt, beschermt en verwerkt vóór er een handelsrelatie wordt aangegaan en tijdens deze handelsrelatie;
uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop u deze kunt uitoefenen.
1. Het verzamelen van uw gegevens

Oney verzamelt enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en ziet erop toe dat deze adequaat zijn.

Oney treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die het verwerkt.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

Oney ontvangt uw persoonsgegevens via het contactformulier en verschillende aanvullende documenten of brieven die u deelt met Oney, of via andere bronnen zoals een sollicitatiegesprek.

2. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt of gebruikt wanneer dat noodzakelijk is om de relatie met de partner op te volgen en om de medewerkers van de partner toegang te geven tot de toepassingen van Oney.

3. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Alle verzamelde gegevens zijn bestemd voor de directie voor internationale bedrijfsontwikkeling. Oney deelt uw persoonsgegevens met de verwerkers en gemachtigden aan wie het de prestaties toevertrouwt die voortvloeien uit de hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden.De verwerkers en gemachtigden zijn contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe ze toegang hebben te garanderen, deze te beschermen en ze enkel te gebruiken voor de prestaties die hun worden toevertrouwd.

De medewerkers van Oney, die in functie van hun beroep en missie gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, zijn ook gebonden aan verplichtingen tot geheimhouding.

Ten slotte kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met openbare of private personen of instanties, in het bijzonder overheidsinstellingen, als dat bij wet vereist is.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Oney kan uw persoonsgegevens met andere entiteiten van de Groep delen voor de hierboven beschreven doeleinden. Sommige entiteiten liggen buiten de Europese Unie en in een land dat volgens de Europese Unie geen passend beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens (met name Oney Rusland en Oney Oekraïne).

Overeenkomstig de geldende wetgeving treft Oney de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid van alle op deze manier doorgegeven persoonsgegevens worden gewaarborgd. Eventuele doorgiften van persoonsgegevens gebeuren overeenkomstig de verordening en de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Deze modelcontractbepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commision-europeenne. Desgevallend stuurt Oney u de juiste informatie die hierop van toepassing is, overeenkomstig de geldende wetgeving.

5. Het bewaren van uw persoonsgegevens

Oney bewaart uw persoonsgegevens één (1) jaar.

6. Uw rechten
Overeenkomstig de geldende wetgeving kunt u de hierna beschreven rechten op elk moment kosteloos uitoefenen door een mail naar Oney te sturen via: contactpartner.be@oney.com

recht van inzage:

U mag een kopie opvragen van alle persoonsgegevens die Oney verwerkt en informatie opvragen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;

recht op rectificatie:
U mag ons vragen om onjuiste en/of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen;

recht op gegevenswissing:
​​​​​​​U kunt vragen om uw gegevens te laten wissen als (i) deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzamelend, (ii) u uw recht van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens in kwestie uitoefent, of (iii) de verwerking in kwestie onwettig is. Dit recht kan echter niet worden ingeroepen als Oney uw gegevens moet bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een rechtsvordering uit te oefenen;

recht op beperking van de verwerking:
​​​​​​​U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u de juistheid van deze gegevens betwist, gedurende een periode die Oney in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. U kunt dit recht ook uitoefenen wanneer Oney uw gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze nog nodig heeft voor de onderbouwing van een rechtsvordering, of wanneer u uw recht van bezwaar uitoefent, voor de periode waarin Oney uw verzoek onderzoekt. Wanneer u de verwerking beperkt, mogen uw persoonsgegevens enkel nog worden verwerkt als u daar toestemming voor geeft of voor de onderbouwing van een rechtsvordering;

recht op overdraagbaarheid:
In enkele specifieke gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te dragen, wanneer (i) u persoonsgegevens hebt gedeeld met Oney, (ii) u toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan of de verwerking nodig is om een overeenkomst na te leven en (iii) het proces geautomatiseerd is;

recht van bezwaar:
​​​​​​​U kunt Oney vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens voor zijn gerechtvaardigde belangen stop te zetten vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Oney staakt in dat geval de verwerking ervan, tenzij het kan aantonen dat zijn gerechtvaardigde en dwingende belangen zwaarder doorwegen dan uw rechten en vrijheden.

het recht om uw toestemming in te trekken:
Als de rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens uw toestemming is, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

het recht om algemene en bijzondere richtlijnen vast te leggen met betrekking tot de manier waarop u wil dat uw rechten na uw overlijden worden gewaarborgd.
U beschikt bovendien over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk of het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft als u vindt dat de manier waarop Oney uw gegevens verwerkt een inbreuk vormt op de bepalingen van de Europese verordening betreffende persoonsgegevens. In Frankrijk treedt de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) op als toezichthoudende autoriteit die ervoor zorgt dat de verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens worden geëerbiedigd.

7. Functionaris voor gegevensbescherming

Voor meer informatie kunt u een brief sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Oney:ONEY – DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES – CS 60006 – 59895 LILLE CEDEX 9 – FRANKRIJK. U kunt hem ook per mail contacteren: dpd@oney.fr. dpd@oney.fr

Verhoog net zoals onze partners in de handel en online handel uw conversieratio en trek nieuwe klanten aan via volledig digitale betalingsoplossingen die geïntegreerd worden in het klanttraject.
Ontdek de waaier aan betalingsoplossingen van Oney. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan alle behoeften van uw klanten. Klanten kunnen nu kopen en 30 dagen later betalen, kunnen financiering voor een periode van maximum 60 maanden krijgen, betalingen met bankkaart opsplitsen in maximum 12 termijnen en nog veel meer.
Oney is de vertrouwde partner van 40% van de bedrijven in de Top 50 voor e-commerce in Frankrijk.