Legal

Algeme gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE PARTNERS.ONEY.COM
DEEL 1 – WETTELIJKE VERMELDINGEN

ALGEMENE INFORMATIE

De onderhavige website partners.oney.com (hierna ‘de Website’ genoemd) wordt beheerd door Oney Bank – een ‘société anonyme’ naar Frans recht met een kapitaal van € 71 801 205 – 34 Avenue de Flandres, 59170 Croix – RCS Lille Métropole, Frankrijk B 546 380 197 (hierna ‘Oney’ genoemd).

Intracommunautair btw-nummer: FR7154 6380 197

Oney is een kredietinstelling erkend door en onder toezicht van de Franse Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR), 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Parijs Cedex 09.Oney is ook opgenomen op de lijst van verleners van investeringsdiensten (PSI, Prestataires de Services d’Investissement).U kunt deze lijst met erkende instellingen raadplegen op de website van het Franse register van financiële tussenpersonen (https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1).

Publicatieverantwoordelijke: Jean-Pierre CHARLES, algemeen directeur

Host: ODISO – 125 avenue de la République-59110 LA MADELEINE – Frankrijk

Contact: Als u klachten heeft, een vraag wiltstellen of een verzoek wilt indienen met betrekking tot het gebruik van de Website, kunt u via het volgende adres contact opnemen met de verkoopdienst van Oney: contactpartner.be@oney.com. contactpartner.be@oney.com

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De onderhavige algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’ genoemd) gelden voor elke persoon die deze Website bezoekt (hierna de ‘Gebruiker’ genoemd). Door de Website te gebruiken gaat de Gebruiker zonder voorbehoud akkoord met de Algemene Voorwaarden.

INHOUD VAN DE WEBSITE – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle informatie die wordt gedeeld op de Website is eigendom van Oney. De Gebruiker mag deze enkel gebruiken ter informatie of voor persoonlijke doeleinden.De Gebruiker mag de informatie op de Website in geen geval geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren of reproduceren, of deze elektronisch of op een andere manier met het publiek delen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, tenzij Oney hier uitdrukkelijk voorafgaand toestemming voor geeft. Een dergelijke handeling kan worden beschouwd als een overtreding op het intellectuele-eigendomsrecht en/of een onrechtmatige fout waarvoor de verantwoordelijken burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het feit dat Oney niet onmiddellijk stappen onderneemt na kennisname van een dergelijke handeling, betekent niet dat Oney akkoord gaat met de handeling of afstand doet van zijn recht om stappen te ondernemen.

Het is aan de Gebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen tegen virussen en andere schadelijke elementen die op de Website aanwezig kunnen zijn, met name wanneer de Gebruiker documenten downloadt of deze pagina’s bezoekt.

Alle merken, foto’s, teksten, reacties, afbeeldingen, al dan niet bewegende beelden, video’s, geluiden en alle IT-toepassingen die kunnen worden gebruikt om de Website te laten werken, en meer in het algemeen alle elementen die op de Website worden gedeeld of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

1. Wijzigingen aan de Website

Met het oog op eventuele uitbreidingen en verbeteringen van de Consumentendienst in het bijzonder, behoudt Oney zich de mogelijkheid voor om de aangeboden diensten op de Website op elk moment te veranderen of aan te passen.

2. Onderbreking van de Website

Oney kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een defect, storing of onderbreking waardoor de Website of een van zijn toepassingen niet langer toegankelijk is, ongeacht de oorzaak. Oney behoudt zich het recht voor om de toegang tot Website en de hieraan verbonden diensten naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te onderbreken, om welke reden dan ook en zonder dat het deze beslissing moet staven. Oney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking.

AANSPRAKELIJKHEID

Verantwoordelijkheid van Oney

Oney is niet verantwoordelijk als het moeilijk of onmogelijk is om de Website te openen wegens problemen met de internetverbinding.
Oney is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker en/of derden voor onrechtstreekse schade zoals, maar niet beperkt tot: gederfde inkomsten, verliezen als gevolg van een dienst die onderbroken wordt door een verbindingsprobleem en een fout bij of een verkeerde inschatting van een operatie op de Website.
Ook voor deze zaken, die buiten de controle van Oney liggen, is Oney niet aansprakelijk: alle schade die veroorzaakt wordt door de technische apparatuur van de Gebruikers van de Website en/of derden, met name computers, software, telefoons en verschillende randapparatuur.
De Gebruiker moet alle nodige maatregelen treffen om zijn materiaal en zijn eigen gegevens tegen aanvallen van computervirussen en andere schadelijke aanvallen te beschermen. Oney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanvallen van computervirussen op de technische apparatuur van de Gebruiker van de Website en/of derden.
Oney Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gerechtelijke procedures tegen de Gebruiker van de Website.
Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij volledig verantwoordelijk is voor de operaties die hij opstart en hun gevolgen. Hij mag Oney hier in geen geval aansprakelijk voor stellen.
De presentatie-elementen van Oney en de informatie op de website worden louter ter indicatie meegedeeld. Oney kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het verbindingsmateriaal dat hij gebruikt om de Website te bezoeken. De Gebruiker moet alle adequate maatregelen nemen om zijn materiaal en zijn eigen gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op het internet.
HYPERLINKS

De Website bevat hyperlinks die verwijzen naar partnerwebsites. Oney is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites, wijzigingen hieraan, de manier waarop de website werkt of het feit dat de Gebruiker de website niet kan bezoeken. Het is geheel aan de Gebruiker van de Website om te besluiten een hyperlink te activeren.

TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door de Franse wet. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of nakoming van de Algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website wordt uitsluitend voorgelegd aan de Franse rechtbanken die bevoegd zijn voor Lille Métropole.

DEEL 2 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden (Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés), heeft de Gebruiker het recht om zijn gegevens in te kijken en te verbeteren. De verzamelde informatie wordt verwerkt door Oney en is nodig om de bestelling van de Gebruiker te verwerken. Oney gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Als u zich wilt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of uw recht op inzage, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking wilt uitoefenen (Franse wet van 06.01.78), kunt u een brief sturen naar: Klantendienst Oney Bank. Adres: CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Frankrijk. De klachtendienst is bereikbaar op het nummer +33 (0)9 69 32 86 86 (kost afhankelijk van uw operator).

U beschikt bovendien over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Frankrijk of het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft.

Voor meer informatie kunt u een brief sturen naar functionaris voor gegevensbescherming van Oney:Oney – Délégué à la Protection des Données CS 60006 – 59895 Lille Cedex 9 – Frankrijk, of hem per mail contacteren: dpd@oney.fr. dpd@oney.fr.

De Gebruiker geeft Oney uitdrukkelijk toestemming om de informatie die Oney via de Website over de Gebruiker verzamelt te bewaren in een computergeheugen en om de informatie te gebruiken om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Daarnaast geeft de Gebruiker Oney toestemming om deze informatie te gebruiken voor de interne beheerbehoeften van Oney, de Gebruiker en hun gemachtigden, de leveranciers en de verwerkers, en voor de verkoop van beleggingsproducten door Oney aan de Gebruiker.

COOKIEBELEID

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw toestel wordt opgeslagen (computer, tablet, smartphone) wanneer u een website bezoekt. Hiermee kan de uitgever van de cookie het toestel herkennen waarop de cookie is opgeslagen en dat voor de volledige bewaartermijn van de cookie in kwestie. Enkel de uitgever van een cookie kan er de inhoud van lezen of aanpassen.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP ONZE WEBSITE?

De cookies op onze Website worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van de voorkeuren die u in het cookiemenu heeft opgegeven.

Cookies van Oney

We gebruiken 4 soorten cookies. De doeleinden waarvoor we ze gebruiken, worden hieronder beschreven.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Website:

Deze cookies (zoals de sessie-ID) zijn noodzakelijk wanneer u onze Website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u de belangrijkste functies van de Website kunt gebruiken en ze zorgen ook voor een veilige verbinding.

Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks naar uw account op onze Website gaan, via de logingegevens of persoonsgegevens die u eerder hebt opgegeven. Zonder deze cookies kunt u enkel het openbaar beschikbare gedeelde van onze Website raadplegen en niet langer uw beveiligde klantenaccount.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze Website, maar optimaliseren de werking ervan en maken uw ervaring aangenamer.

Dankzij deze cookies kunnen we bijvoorbeeld (i) de weergave van onze Website aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, beeldresolutie, besturingssysteem, enz.), en (ii) informatie die u reeds op onze Website hebt gedeeld bijhouden, zodat u deze informatie niet opnieuw hoef te delen bij uw volgende bezoek.

Hetzelfde geldt voor iAdvize, een instantconversatieplatform dat we hebben geïntegreerd op onze Website. iAdvize gebruikt cookies en Java Script. Via Java Script worden bestanden op de computer van een bezoeker geplaatst en geactiveerd die meten hoelang een bezoeker op de website blijft, identificeren wie de instantchatfunctie Click to Chat gebruikt en bezoeken aan de Website registreren. De gegevens die deze cookies verzamelen en die betrekking hebben op het gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verstuurd naar iAdvize en door iAdvize bewaard op hun servers. iAdvize gebruikt deze informatie vervolgens om het gebruik van de instantchatfunctie Click to Chat op de Website te evalueren om verslagen over de activiteit van deze dienst op de Website te genereren. iAdvize kan deze informatie delen met derden als het daar wettelijk toe verplicht wordt of wanneer deze derden gegevens verwerken namens iAdvize. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser uw cookievoorkeuren in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze Website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze Website geeft u iAdvize uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

Analytische cookies:
Deze cookies staan ons toe statistieken op te stellen over het aantal bezoekers aan onze Website, zodat we onder meer de inhoud van onze website kunnen verbeteren in functie van het succes dat een bepaalde pagina bij onze bezoekers kent.

Advertentiecookies:
Deze cookies houden uw interesses bij op basis van de manier waarop u onze Website gebruikt. Ze worden gebruikt om u advertenties aan te bieden die aangepast zijn aan uw verwachtingen.

Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie op onze Website ziet te beperken, zodat we de doeltreffendheid van een advertentiecampagne kunnen meten.

U kunt advertentiecookies weigeren zonder dat dit een impact heeft op het gebruik van onze Website. Het is echter niet omdat u deze cookies weigert, dat u geen advertenties meer zult zien op onze Website. De advertenties zijn gewoon niet langer aangepast aan uw interesses of voorkeuren.

Cookies van derden

Advertentiecookies en analytische cookies:
Onze Website kan cookies opslaan van derden (een bureau dat doelgroeponderzoek doet, een bureau dat gerichte reclame deelt, een toepassing die A/B-testen mogelijk maakt), zodat deze derden statistieken kunnen opstellen en u gerichte advertenties kunnen tonen tijdens uw bezoek aan andere websites. Het gebruik van deze cookies is onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. De cookie-instellingen van uw browser hebben ook invloed op deze cookies. U kunt zich tegen deze cookies verzetten via deze link:

Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Google: http://www.google.com/settings/ads

At Internet: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/

Socialemediacookies
Onze website bevat toepassingen van derden (toepassingsknoppen) waarmee u inhoud van onze Website of uw mening op sociale media kunt delen.

Denk daarbij aan de knoppen ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’, ‘G+1’ of ‘Tweet’ die u verbinden met sociale netwerken zoals Facebook, Google+, Twitter, enz.

Als u deze toepassingen gebruikt door bijvoorbeeld op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de informatie die u hierbij opgeeft gedeeld met het sociale netwerk in kwestie en gepubliceerd op uw profiel. Als u vervolgens een pagina van onze Website bezoekt waarop dezelfde toepassing staat, koppelt het sociale netwerk in kwestie uw bezoek aan uw profiel, ook wanneer u de toepassing niet gebruikt of u niet aangemeld bent op het netwerk.

Wij raden u aan om het privacybeleid van de desbetreffende sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen voor welke doeleinden de surfgegevens worden gebruikt die ze via deze knoppen op onze Website verzamelen. Hun privacybeleid moet met name rekening houden met uw voorkeuren rond die sociale netwerken door u onder meer toe te staan uw accountinstellingen per sociaal netwerk aan te passen.

HOE KAN IK MIJN COOKIEVOORKEUREN INSTELLEN?

U kunt cookies op verschillende manieren beheren en uw voorkeuren op elk moment aanpassen. Ter herinnering: afhankelijk van de instellingen die u kiest, kan uw surfervaring veranderen. Ook de toegang tot en het gebruik van bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn kunnen beperkt worden.

Wat de analytische cookies en advertentiecookies van Oney betreft:
U kunt de analytische cookies en advertentiecookies van Oney op elk moment weigeren door het vakje ‘nee’ hieronder aan te vinken:

Ik ga ermee akkoord dat Oney functionele cookies, analytische cookies en advertentiecookies opslaat: Ja Nee

Wat de cookies van derden betreft:
U kunt de cookies van derden op elk moment weigeren overeenkomstig de voorwaarden beschreven in de paragraaf ‘Cookies van derden’.

Wat alle cookies betreft:
U kunt uw cookievoorkeuren via uw internetbrowser aanpassen. U kunt deze instellingen bovendien op elk moment wijzigen.

Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u de volgende voorkeuren instellen: alle cookies aanvaarden of weigeren, cookies van een bepaalde uitgever aanvaarden of weigeren, weergave van een bericht waarin uw cookievoorkeuren worden gevraagd voordat er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. Om uw voorkeuren in te stellen of te weigeren, gaat u naar de Hulp-sectie of de cookierubriek van uw browser.